Flatbed      $18.95         Back

 

V-002 1937 Maple Leaf (Chevy)2 Ton

V-195 1936 Chevy 2 Ton V-195 1955-56 GMC

V-350 1939 Ford Half Ton

V-351 1942-47 Ford Half Ton

 

V-3521946-47 Mercury Half Ton

V-353 1939-40 GMC Half Ton

V-354 1948-53 Chevy Half Ton