Utility Trucks     $18.95         Back

                                    

V-140 1941-47 Chevy Telephone Truck V-141 1948-53 Chevy Telephone Truck V-142 1949-53 Studebaker Telephone Truck